Kemi kënaqësinë të çelim sezonin e ri artistik me festivalin “Adriatik” i cili do të prezantohet për publikun e Tiranës me shfaqje teatrore, koncerte dhe takime studiuesish në datat 6-19 Shtator.
Ky festival organizohet në kuadër të projektit AIDA – Adriatic Identity through Development of Arts një projekt i përbashkët dhe i rëndësishëm mes Italisë – Shqipërisë dhe Malit të Zi. Ky projekt, i cili ka nisur një vit më parë, ka si synim të krijojë një model identiteti bazuar mbi vetëdijen dhe memorien kolektive të komuniteteve pranë detit Adriatik. Projekti ka krijuar rrjete bashkëpunimi me qytetet Leçe, Campobasso, Tiranë dhe Ulqin, të cilat së bashku do të përfaqësohen në Tiranë gjatë netëve të festivalit me shfaqjen “Riparimi” me regji nga Cesar Brie dhe aktorë nga të tre shtetet.
Teatri Metropol si pjesë e këtij projekti ka hulumtuar specifikisht mbi historikun dhe zhvillimin e ngjarjeve sociale dhe kulturore të lagjes së Kombinatit. Ndërsa projekti vetë ka për qëllim të tregojë se është e mundur të shqyrtohen shumë vendndodhje të rajonit nga një këndvështrim i vetëm, duke hedhur dritë mbi shumë të përbashkëta dhe pika kontakti midis qytetarëve dhe komuniteteve të territoreve të ndryshme të përfshira në projekt.
Kalendari i Festivalit 6-19 Shtator 2021
– 6 shtator: “N’Konak” koncert nga Ansambli Tirana, koreograf Sedmir Memia (Amfiteatri i Tiranës)
– 7 shtator: “N’Konak” koncert nga Ansambli Tirana, koreograf Sedmir Memia (Amfiteatri i Tiranës)
– 8 shtator: “Këngëtarja Tullace”, dance – teatër me regji dhe koreografi nga Gjergj Prevazi (Amfiteatri i Tiranës)
– 9 shtator: “Këngëtarja Tullace”, dance – teatër me regji dhe koreografi nga Gjergj Prevazi (Amfiteatri i Tiranës)
– 9 shtator: “Kapter Behari” shfaqje nga Stefan Çapaliku, (Teatri Metropol)
– 10 shtator: “Kapter Behari” shfaqje nga Stefan Çapaliku, (Teatri Metropol)
– 11 shtator: “Kapter Behari” shfaqje nga Stefan Çapaliku, (Teatri Metropol)
– 12 shtator: “Kapter Behari” shfaqje nga Stefan Çapaliku, (Teatri Metropol)
– 15 shtator: “Riparimi” shfaqje e përbashkët Itali – Shqipëri – Mal i Zi, me regji nga Cesar Brie (Teatri Metropol)
– 16 shtator: “Il Companatico” shfaqje nga Salvatore Tramacera, (Teatri Metropol)
– 17 shtator: Takim me studiues për të diskutuar mbi temën e Kombinatit (Teatri Metropol
– 18 shtator: “Audienca e Vaclav Havelit” shfaqje me regji te Agon Myftarit (Teatri Metropol)
– 19 shtator: “N’Konak” koncert nga Ansambli Tirana, koreograf Sedmir Memia (Sheshi i Kombinatit)

ENGLISH:

We are pleased to open the new artistic season with the “Adriatik” festival, which will be presented to the public of Tirana with theater performances, concerts and meetings of researchers on September 6-19.
This festival is organized within the project AIDA – Adriatic Identity through Development of Arts, a joint and important project between Italy – Albania and Montenegro. This project, which started a year ago, aims to create an identity model based on the consciousness and collective memory of the communities near the Adriatic Sea. The project has created cooperation networks with the cities of Leçe, Campobasso, Tirana and Ulcin, which together will be represented in Tirana during the nights of the festival with the show “Repair” directed by Cesar Brie and actors from the three countries.
As part of this project, the Metropol Theater has specifically researched the history and development of social and cultural events in the Kombinat neighborhood. While the project itself aims to show that it is possible to examine many locations of the region from a single perspective, shedding light on many commonalities and points of contact between citizens and communities of the different territories included in the project.

Festival Calendar 6-19 September 2021
– September 6: “N’Konak” concert by Tirana Ensemble, choreographer Sedmir Memia (Tirana Amphitheater)
– September 7: “N’Konak” concert by Tirana Ensemble, choreographer Sedmir Memia (Tirana Amphitheater)
– September 8: “Bald Singer”, dance – theater directed and choreographed by Gjergj Prevazi (Tirana Amphitheater)
– September 9: “Bald Singer”, dance-theatre directed and choreographed by Gjergj Prevazi (Amphitheater of Tirana)
– September 9: “Captain Behari” performance by Stefan Çapaliku, (Teatri Metropol)
– September 10: “Captain Behari” performance by Stefan Çapaliku, (Teatri Metropol)
– September 11: “Captain Behari” performance by Stefan Çapaliku, (Teatri Metropol)
– September 12: “Captain Behari” performance by Stefan Çapaliku, (Teatri Metropol)
– September 15: “Repair” joint show Italy – Albania – Montenegro, directed by Cesar Brie (Metropol Theatre)
– September 16: “Il Companatico” performance by Salvatore Tramacera, (Teatri Metropol)
– September 17: Meeting with researchers to discuss the theme of the Combine (Teatri Metropol
– September 18: “Audience of Vaclav Havel” directed by Agon Myftari (Metropol Theater)
– September 19: “N’Konak” concert by the Tirana Ensemble, choreographer Sedmir Memia (Kombinat Square)

#teatrimetropol #aida #kombinati

Festivali Adriatik

-

Partnerët tanë